Program

HIGHWAY to Tech, Money and Skills

Interview with Oleg Tinkov

Speakers

Oleg Tinkov

Tinkoff Bank

Moderators

Alexander Chernov

Skolkovo Foundation