Program

HIGHWAY to Tech, Money and Skills

Biotechnologies

Jury

Alina Osmakova

TP BioTech2030

Kosik Alex

Gravitonus, Inc

Kirill Volynchik

Innovative neurosystems

Nataliya Bastrikova

consultant

Sergey Polyakov

PJSC Cherkizovo Group

Oleksandr Khasyanov

LLC Poultry Division Company Cherkizovo Group

Ali Adnan

Mebiol Europe Ltd,